Hội Đồng Giáo Dục

Hội đồng giáo dục PD EDU gồm các thành viên có nhiệm vụ xác định các chủ trương, chính sách, mục tiêu, kế hoạch hoạt động và nguồn lực phục vụ hoạt động giáo dục trong Hệ thống Giáo dục PD EDU. Trong đó, Hội đồng chịu trách nhiệm phê duyệt chiến lược phát triển, chương trình đào tạo, đồng thời giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng.
Bên cạnh đó, Hội đồng sẽ tham gia kết nối với các hệ thống giáo dục và các chuyên gia giáo dục trong nước và quốc tế để trợ lực và gia tăng giá trị cộng hưởng cho hệ thống.
Trực thuộc Hội đồng giáo dục